ഘടികാരങ്ങളുടെ അടിമകള്‍"...... അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ പറയുന്നത്,  ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനും ആഘോഷിക്കുവാനുമുള്ളതാണ്. ഒരിയ്ക്കലും നിങ്ങള്‍ ഘടികാരങ്ങളുടെ അടിമകളായി മാറരുത്. ഒരിയ്ക്കലും സമയബന്ധിതമാകരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. സമയക്രമങ്ങളാല്‍ സ്വയം ബന്ധനസ്ഥരാകാതിരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കൂ. സ്വതന്ത്രരാകൂ. ഓം... ശാന്തി... ഓം... ശാന്തി... ഓം... ശാന്തി."

പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു. ഗുരുജി എഴുന്നേറ്റു. പരിവാരങ്ങളോടൊപ്പം ആശ്രമത്തിലേക്കു പോയി. പിരിഞ്ഞുപോകുന്ന ഭക്തരില്‍ ഒരാളുടെ ആത്മഗതം അല്‍പ്പം ഉച്ചത്തിലായിപ്പോയി.

"നല്ല പ്രഭാഷണമായിരുന്നു... പക്ഷെ, എന്താണ് ഗുരുജി പെട്ടെന്ന് നിര്‍ത്തി കളഞ്ഞത്..?"

അതു കേള്‍ക്കാനിടയായ ഒരു ആശ്രമവാസിയുടെ മറുപടി തികച്ചും നിഷ്‌കളങ്കമായിരുന്നു.

"ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവ് ഉച്ചമയക്കത്തിനുള്ള സമയമാണ്. അത് ഗുരുജിയ്ക്ക്‌ വളരെ നിര്‍ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ്. "