സ്വം

മുദ്രപത്രമഹാസൗഭാഗ്യങ്ങള്‍.
തീറെഴുത്തിന്‍ സത്യവാങ്മൂലങ്ങള്‍;

കാവല്‍ഭൂതങ്ങളെപോല്‍
അതിരുകളിലെ കല്‍കുറ്റികള്‍
തൊടിയിലെ കിണറ്റിലൂറും
തെളിനീരെല്ലാം നിന്റേത്.
വെട്ടിയ മരങ്ങളും നിന്റേത്,
നിരത്തിയ കുന്നുകളും,
നികത്തിയ പാടങ്ങളും,
തടയിട്ട തോടും നിന്റേത്.
അളന്നുതിരിച്ച പറമ്പിലെ;
ഭൂസ്വത്തെല്ലാം നിന്റേത്.

എല്ലാം നിന്റേതുമാത്രമെന്നോ !
നിനക്കുമാത്രം സ്വന്തമെന്നോ !!

നിനക്കു മുകളിലെ മേഘങ്ങള്‍
പെയ്യാന്‍ മടിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും,
നീ നട്ടുവളര്‍ത്തിയ പൂന്തോട്ടം
വാടിക്കരിയുമ്പോഴെങ്കിലും,
നിന്റെയാകാശക്കുടയില്‍
ദ്വാരങ്ങള്‍ വീഴുമ്പോഴെങ്കിലും,
നിന്‍തൊടിയിലെയാഴക്കിണര്‍
വറ്റിവരളുമ്പോഴെങ്കിലും,
നിന്റെ നിശ്വാസങ്ങളില്‍
ദുര്‍ഗന്ധം നിറയുമ്പോഴെങ്കിലും,

തിരിച്ചറിയുമോ നീയാമഹാസത്യം;
കല്‍ക്കുറ്റികള്‍ മറയ്ക്കും മഹാസത്യം.

നിന്റെ മതിലുകള്‍ക്കുമപ്പുറം;
നിന്‍നടവഴികള്‍ക്കുമപ്പുറം;
വയലേലകള്‍ക്കും കാടിനും
മലകള്‍ക്കുമപ്പുറത്താണ്;
നീ ജനിച്ച ഗ്രാമത്തിനുമപ്പുറം
നീ വാഴും നഗരത്തിനുമപ്പുറം
രാജ്യാതിര്‍ത്തികള്‍ക്കുമപ്പുറം,
കടലുകള്‍ക്കുമപ്പുറത്താണ്;
നിനക്കുമാത്രമെന്നെഴുതിവെച്ച;
മണ്ണിന്റെയതിരുകളെന്ന സത്യം.

മതിലുകളെയൊക്കെയും താങ്ങും;
മണ്ണിന്‍മാറിടമൊന്നെന്ന മഹാസത്യം.