വീരചരമം.

പിഴുതെറിയുവാനാവില്ല കൊടുങ്കാറ്റിനും,
ഭയചകിതനാവില്ല മിന്നല്‍പിണരിലും,
നടുങ്ങുകില്ല മേഘഗര്‍ജ്ജനങ്ങളിലും,
വഴിമുടക്കുവാനാവില്ല കൊടുംകാടിനും,
കാല്‍ചുവട്ടിലാക്കും ഗിരിനിരകളെയും,
താണ്ടിക്കടന്നുപോം സമുദ്രങ്ങളെയും,
കവര്‍ന്നെടുക്കുമവന്‍ കാണ്‍മതൊക്കെയും,
തേടുമവന്‍ ആകാശത്തിന്നതിരുകളും,
ഇത്രമേല്‍ ധീരവീരശൂരനെന്നാകിലും,
അടിയറവുപറയുവതെന്തേയവന്‍,
തളര്‍ന്നുവീണുപോകുവതെന്തേയവന്‍,
അതിലോലമലിഞ്ഞുപോം സ്‌നിഗ്ധമാം,
തന്‍ഹൃദയചാപല്യങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പില്‍.
.